Startsäit

18-20.10 Camp Jota-Joti
zu Mondorf (SC).
Sonndes den 20.10 Sortie (LX)


D‘ Réidener Luchsen sinn en Scoutsgrupp deen Member vun der FNEL ass, dem nationalen laizisteschen Scoutsverbond.

D’ FNEL (Féderation nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg) ass eng laizistesch Associatioun déi fir jiddereen op ass, egal wat fir enger Relioun oder Kultur en ugehéiert. D’ Ziel vun der FNEL ass, dat déi jonk Leit hir eegen Entwécklung selwer an d’ Hand huelen fir dat si selbstänneg, responsabel an engagéiert Bierger ginn. Mir baséieren ons op d’ Scoutsmethod : dem Learning by doing, engem progressiven an dem Alter ugepassten Programm deen sech virun allem an der Natur ofspillt, an am Zesummeliewen a klengen Équipen.

Den Scoutismus as 1907 vum Lord Baden-Powell of Gilwell, genant B .P. an England gegrënnt ginn. Haut ass den Scoutismus den gréissten Weltjugendmouvement. D’ Stärkten déi dësen Mouvement op der ganzer Welt karacteriséieren sinn Toleranz , Respekt, Solidaritéit, Bénévolat …
Den Baden-Powell huet dat Wichtegst vum Scoutissem esou charakteriséiert :

« But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than you found it ».

Iwer eis

Responsable

Group: CG – Engelmann Luc Tel: +352 691166417
Wëllefcher: CM – Milne Carolyn Tel: +352 621293042
Scouten: CT – Gil Pauly Tel: +352 621648373
Comité: CO – Blau Pouss Tel: +352 691305599
Cotisation: 35€ Foulard abegraff
 CCP: LU93 1111 7061 9939 0000 Réidener Luchsen