Startsäit

Aschreiwungs-Versammlung
den 18. September 2021
ab 14h30 zu Lannen an der aaler Schoul.


D‘ Réidener Luchsen sinn en Scoutsgrupp deen Member vun der FNEL ass, dem nationalen laizisteschen Scoutsverbond.

D’ FNEL (Féderation nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg) ass eng laizistesch Associatioun déi fir jiddereen op ass, egal wat fir enger Relioun oder Kultur en ugehéiert. D’ Ziel vun der FNEL ass, dat déi jonk Leit hir eegen Entwécklung selwer an d’ Hand huelen fir dat si selbstänneg, responsabel an engagéiert Bierger ginn. Mir baséieren ons op d’ Scoutsmethod : dem Learning by doing, engem progressiven an dem Alter ugepassten Programm deen sech virun allem an der Natur ofspillt, an am Zesummeliewen a klengen Équipen.

Den Scoutismus as 1907 vum Lord Baden-Powell of Gilwell, genant B .P. an England gegrënnt ginn. Haut ass den Scoutismus den gréissten Weltjugendmouvement. D’ Stärkten déi dësen Mouvement op der ganzer Welt karacteriséieren sinn Toleranz , Respekt, Solidaritéit, Bénévolat …
Den Baden-Powell huet dat Wichtegst vum Scoutissem esou charakteriséiert :

« But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than you found it ».

Iwer eis

Responsable

Group: CG – Megan Hoffmann Tel: +352 621707036
Beaver CC – Luc Schmit Tel: +352 621365482
Wëllefcher: CM – Megan Hoffmann Tel: +352 621707036
Scouten: CT – Janina Origer Tel: +352 621149504
Explorer: RUE – Janina Origer Tel: +352 621149504
Comité: CO – Pouss Blau Tel: +352 691305599
Cotisation: 35€ Foulard abegraff
 CCP: LU93 1111 7061 9939 0000 Réidener Luchsen